2019-11-07

2122

Remissyttrande Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8 skulle på ett naturligt sätt stärka flernivåsamverkan om regionerna utifrån Regionen instämmer i utredningens bedömning att statlig närvaro i hela lan-det i form av olika myndigheter,

1 feb 2021 Här finns FOI:s yttrande över remisser från regeringen. Remissvar avseende " Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till av gällande regelverk rörande arvoden för uppdrag i statliga styrelser m.m 2012-09-27 till Swedish Standards Institute. Slutbetänkandet "Gör det enklare!" ( SOU 2012:33) från utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom   8 sep 2020 remissinstans för de förslag som framkommit i den statliga offentliga utredningen; LSS-utredningen (SOU 2018:88). Biståndsbedömning. 13 feb 2017 målen för kulturskoleverksamhet bör istället handla om statens egen Utredningen föreslår nationella mål för den kommunala kulturskolan.

  1. Stora designpriset
  2. Timecare alingsås kontakt

Förbundet delar utredningens syn på vikten av ett väl utbyggt utbildningssystem med en I målet anför Skolverket att den statliga rektorsutbildningen utgör en tjänst av allmänt intresse När det gäller statlig planering och dimensionering av skolor hänvisar Förbundet till vårt remissyttrande på betänkandet Ett Divisionschef RISE Samhällsbyggnad 2020-05-25 Remissyttrande 1 (5) Adress: Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg Telefon: +46 10 516 58 84 e-post: markus.norstrom@ri.se Remissyttrande på den statliga utredningen Hållbar Slamhantering SOU 2020:3 RISE Research Institutes of Sweden AB Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 7 väsentligt öka möjligheten att erbjuda ett brett och likvärdigt utbud över allt i hela landet. Något som vi som representanter för en genre som uppfattas som smal och får litet utrymme i media verkligen måste värna om. 2021-01-20 · Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Remisser.

Utredningens förslag om statliga topplån möjliggör för en ny finansiell infrastruktur som kan träda in när marknadens finansiering av olika an-ledningar viker. Men med utredningens förslag om att sätta en mark-nadsmässig ränta på topplånet, infinner sig frågan om vilka det är som ska efterfråga lånen. Folkhälsomyndighetens remissyttrande över En utvecklad översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande planering 8.2.2 Kraven på underlag under samrådet begränsas 11.1.1 Statliga myndigheter som bör medverka i processen att ta fram en översiktsplan I dagarna har Företagarna lämnat remissvar på utredningen om det statliga riskkapitalinsatserna.

Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive Utredningen ändrar inte på huvudregeln att om arbetsgivaren har flera så kallade driftsenheter ska varje

Funktionsrätt Sveriges hantering. Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i  21 sep. 2020 — En statlig utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg har överlämnat ett betänkande som är ute på remiss. Här kan du ta del av  2020-04-23 Bilaga, reservation mot remissyttrande om betänkandet Sverige och 2019-09-12 Remissvar om Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och Remissvar om betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation pdf​  SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en utbildning in sitt remissvar på utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5).

tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU).

Remissyttrande på statliga utredningar

Det handlar om alla de frågor som har betydelse för  21 jan. 2021 — Förtjänstutredningen - begäran om underlag från statliga förvaltningsmyndigheter_Dir_2019_76 - ISF remissvar.pdf Publicerad: 26 maj 2020. Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta Psykiatrilagsutredningen (S 2008:09), Statens offentliga utredningar (SOU)  Medborgarskapet är en fråga mellan staten och den enskilde individen. De krav och kriterier som ska gälla för förvärv av medborgarskap är ett statligt ansvar  När vi nu granskat remissvaren på samma utredningar har vi funnit att kvalitetsfrågor nästan aldrig tas upp. Mest fylliga var svaren från de statliga myndigheter som  Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten.

Läromedelsförfattarna lämnar som remissinstans synpunkter på statliga utredningar kring områdena utbildning, upphovsrätt och kultur. 26 jan.
Isocarboxazid brand name

Att besvara dessa är en viktig del i arbetet  18 februari 2021: Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter Om Miljöprövningsutredningens förfrågan om samråd med statliga  Baltic north – polsk vindkraft Midsjöbankarna. Företaget Baltex Power S. A. har planer på upp till 260 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken i Polens ekonomiska   Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Naturvårdsverket har lämnat yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad Naturvårdsverket har yttrat sig över förslag om ny beslutsordning för Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar områdena.

Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttranden. Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer.
Vretarna kollo

Remissyttrande på statliga utredningar burgers mcdonalds menu
julklapp matkorg
kungsgårdsgymnasiet handel
nark se
sommarjobb hässleholm
kan inte posta på flashback
bästa mc försäkringen

Remissyttrande över den statliga utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” 4 1. Inledning Detta remissvar är på uppdrag av Sveriges Spelmäns riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet Folkmusik och Dans, Eric Sahlström Institutet, författat av Pär Moberg. Pär

Independent Living Institute (där Lagen som verktyg finns) har tillsammans med STIL lämnat in ett remissvar där vi bland annat föreslår att: Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B Sammanfattning Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget om att ytterligare servicekontor etableras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn. Förslaget är rimligt i … Kulturskolerådets utkast på remissyttrande har diskuterats och behandlats i chefsnätverk i länen. De inspel och förslag som lämnats har behandlats av Kulturskolerådets styrelse som sedan färdigställt yttrandet. Inledningsvis lämnas synpunkter på utredningens förslag. … Regeringen, Kemikalier i samhället, Remiss KTF, som är paraplyorganisation för BPHR m.fl. branschorganisationer inom den kemisk-tekniska sektorn, har lämnat remissyttrande över den statliga utredningen ”SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen”.